Hjälpsidor för ServIT Center

Telefoni

Översikt

Med telefoni tar du emot (och ringer) samtal över internet. Handläggarna får ett konto i vår växel som är en brygga mellan det vanliga (publika) telenätet och telefonin. För att använda telefoni måste man ha någon slags telefon. Detta kan t.ex. vara:
  • Vår inbyggda WebRTC webb-telefon, öppnas i webbläsaren
  • Vår Windowsklient innehåller en VoIP-telefon
  • En annan mjukvarutelefon (s.k. 'soft-phone') som installeras lokalt
  • En egen fysisk telefon (SIP) som kopplas in i ert nätverk

Förberedelser

För att börja använda telefoni måste användarna ha en telefon (se ovan), ett bra internt nätverk och bra anslutning till Internet. Detta för att samtalskvaliteten skall bli bra. Ni behöver även ha en brandvägg på er sida som tillåter telefoni (de allra flesta nyare brandväggar gör det i sin grundinställning). För alla mjukvarutelefoner (inkl. vår egen) gäller även att ni behöver ett bra head-set till era PC:s. Läs mer om vår policy för VoIP telefoni.

Sedan behöver ni logga in en gång från webben från det nätverk (den IP-adress) ni skall använda när ni kör telefoni. Detta för att vi på vår sida skall godkänna att ert nät har tillgång till vår telefoniserver.

Obs, er brandvägg måste släppa ut trafik för SIP (UDP, port 5060 mot 'servitcenter.se').

Den inbyggda webb-telefon

  • Se till att aktivera "Webbagent" funktionen i kontrollpanelen->Telefonkö
  • Ange på användarens SIP-konto att denne ska köra webb-telefon
  • Användaren måste sedan logga ut/in.
  • Man ser då en telefon-ikon upp till höger. Klicka för att öppna webb-telefonen
Stäng inte telefonfönstret under användning, däremot går det bra att minimera.
Instruktion för olika webbläsare

ServIT:s telefon

I Windows-klienten finns inbyggd softphone för telefoni. Installera denna och ange konto, lösenord, typ av inloggning och kryssa för "ServIT SIP".

- Softphone MicroSIP

MicroSIP är en open source telefon för Windows OS
Ladda hem telefonen från:
www.microsip.org
Installera telefonen och konfigurera nytt konto enligt: Konfigurering
Klart!

Polycom telefon

Packa upp och ansluta internet och strömkabel (om inte PoE, Power over Ethernet). Telefonen startas
I displayen ser du vilket IP adress den fått. Surfa in på den adressen:
Logga in med ID: Polycom, lösenord 456 (default)

Under menyn "SIP", avsnitt "Local Settings" ange följande:
Digitmap:xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Under menyn "Lines" ange följande:
Identification
Display Name: Vad du vill visa i displayen
Address: Användar-ID i tjänsten
Auth User ID: Användar-ID i tjänsten
Auth Password: Lösenord. Var noga med stora resp. små bokstäver

Line 1
Address: 212.112.191.74
Port: 5060
Expires: 60
Register: 1
Line Seize Time Out: 30

Under meny "General/Synchronization/Time"
SNTP server: ntp.lth.se (eller egen intern eller annan NTP server)
GMT offset: 1

Låt allt annat vara default

Manual konfigurering [ Ladda hem här ]
Användarmanual (4 sidor) [ Ladda hem här ]

Inställningar

Varje typ av telefon har sina egna inställningar. Använder man en annan telefon än den inbyggda får man titta på dokumentation för resp. telefon.

På webben får man en ny meny som heter "SIP konto" när man har denna tjänst. Här kan man se och administrera sina direktnummer (Nummerplan) om man har beställt detta. Man kan även se statistik på sina direktsamtal in- och ut med telefoni. Dvs samtal som EJ kommer via en telefonkö.

Övrigt

Med telefonin kan ni ringa direkt genom att klicka på telefonnummer i tjänsten.

Om ni använder egen VoIP telefon så måste ni vara noga med att inte logga in på samma konto från olika telefoner samtidigt.

Ni kan även (tillval) beställa direktnummer in till era telefoner. På det sättet kan ni ta emot samtal direkt till era användare (inte bara ringa ut och ta samtal från telefonkö). Se prislista för kostnad. Kontakta oss för att beställa direktnummer.

Observera att samtalskostnaden försvinner helt för samtal som kopplas till handläggare från telefonkö om ni använder VoIP. När vi ringer handläggare över det publika telefonnätet tillkommer alltid kostnad för framkopplade samtal (se prislistan).