Hjälpsidor för ServIT Center

Statistik

Översikt

Det finns många funktioner för att få ut statistik på hur saker fungerar. Denna statistik kan tas fram direkt (för användare med behörighet) via webben. Med hjälp av denna kan man få mycket bra kontroll på sin verksamhet.

Övergripande

För att få en övergripande bild av verksamheten finns följande statistikmöjligheter:
  • Kontaktstatistik - Visar hur ni blir kontaktade av era kunder
  • Dagsrapport - Visar nyckeltal per dag

Callcenter (telefoni/chatt)

För att få mer detaljerad statistik över det som sker i callcenter-delen (telefonkö och chatt) finns följande statistikmöjligheter:
  • Samtalslogg - Sök efter samtal (eller chatt-sessioner) och få detaljerad information om varje enskilt samtal/chatt.
  • Samtalsstatistik - Här kan man verkligen gå på djupet och vända och vrida på siffrorna. Man väljer vilka samtal som skall analyseras utifrån ett antal kriterier (t.ex. tidsperiod, kö, telefonnummer etc), sedan väljer man vad man vill titta på (t.ex. tappade samtal, kötider, servicemål etc). Slutligen väljer man hur detta skall presenteras, t.ex. summerat per månad eller som genomsnitt per timme etc. Resultatet visas sedan både grafiskt och i tabellform, resultatet kan sedan enkelt exporteras till Excel om man vill göra en egen rapport utifrån dessa data.
    Man kan även spara sina parametrar (urval och visning) för att återanvända detta. Dessutom kan man prenumerera på en körning av en sparad sökning via Rapportcentralen.
  • Handläggarstatistik - Analysera hur handläggarna jobbar, antal tagna samtal, inloggad tid, genomsnittlig samtalslängd etc.
  • Bemanning - Visa data för hur många som bemannat en kö för att hitta flaskhalsar i bemanningen.

Ärendehantering

I ärendehanteringen finns en egen statistikmodul för att följa upp hur ärenden hanteras. Följande statistikmöjligheter finns:
  • Ärendestatistik - Här kan man gå på djupet och vända och vrida på siffrorna. Man väljer vilka ärenden som skall analyseras utifrån ett antal kriterier (t.ex. tidsperiod, ärendets källa, handläggare etc), sedan väljer man vad man vill titta på (t.ex. antal ärenden, bearbetningstid etc). Slutligen väljer man hur detta skall presenteras, t.ex. summerat per dag eller som summa per ärendetyp etc. Resultatet visas sedan både grafiskt och i tabellform, resultatet kan sedan enkelt exporteras till Excel om man vill göra en egen rapport utifrån dessa data.