Hjälpsidor för ServIT Center

Sparade sökningar

Sparade sökningar är ett sätt att skapa filter för att presentera ärenden i listor och olika vyer.

 • Gå först till sidan för att söka ärende
 • Fyll i de sökvillkor du är intresserad av att filtrera på
 • Tryck på "Spara sökning"
 • Hitta på ett sök-ID, t.ex MINSOK och ange beskrivning
Du kan använda detta filer i olika lägen. Man lägger till parametern g_exe=MINSOK i URL:en

T.ex kan du skapa länk som listar alla ärenden som uppfyller sökningen "crm_search.php&?g_exe=MINSOK"
Eller vanliga PRO-vyn filtrerad efter sökningen enligt "pro_inbox.php?g_exe=MINSOK"
Eller dispatchervyn filtrerad på samma sätt "pro_init.php?g_exe=MINSOK"


Detta är anpassat för att sedan bygga och anpassa sin meny med relevanta filter för den arbetsuppgift man ska utföra


Det finns ett antal standardsökningar som kan användas för att lista ärenden och samtal. Man lägger då in parametrar i adressträngen (URL) enligt xxx.php?par1=xxx&par2=xxx

Lista ärenden: crm_search.php?par=xxx

 • show=all - alla nya ärenden
 • show=new - alla nya ärenden (i status "Nytt")
 • show=newunass - alla nya ärenden som ej tilldelats handläggare
 • show=open - Alla öppna ärenden
 • show=notclosed - Alla icke stängda ärenden (status != "Stängt")
 • show=my - Alla mina ärenden (även stängda)
 • show=myopen - Alla mina pågående ärenden
 • show=last20 - Senaste 20 ärendena
 • show=contact - Ärenden för kontakt XXX, komplettera med: "&contactno=nummer" eller "&contactmail=e-post", "&contacttel=tel" eller "&contactfbid=facebook id"
 • show=search - Alla ärenden för sökning med ID
 • show=today - Alla ärenden som skapats idag
 • show=modtoday - Alla ärenden som det hänt något för idag (bearbetats av handläggare, inkommit eller kompletterats)
 • team= - Ärenden som tilldelats svarsgrupp enligt "id"
 • agent= - alla ärenden som tilldelats agent enligt "id"

Lista samtal: calls.php?par=xxx

 • g_today=YES - Alla samtal som inkommit idag
 • g_last= - Senaste samtalen (antal enligt parameter)
 • g_my=YES - Endast mina samtal