Hjälpsidor för ServIT Center

Villkor för tjänsten

Inledning

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan ServIT Datakonsult i Stockholm AB med org.nr. 556555-8888 (nedan ServIT) och kunden avseende tjänsten ServIT Center.

Vi strävar alltid efter att tjänsten skall vara tillgänglig 24-7 dock tar vi inte ansvar för ev. följdproblem som driftstörningar kan leda till. Man använder tjänsten som den är utan bindning.

Avgifter

Månadsavgift, samtalsavgift samt ev. avgifter för tilläggstjänster debiteras enligt gällande prislista per kalendermånad. Om Kunden helt eller delvis dröjer med betalningen har ServIT rätt att tillfälligt stänga eller begränsa tjänsten. Avgiftsändring skall aviseras senast 60 dagar i förväg. Om kunden inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till kunden, skall detta inte befria honom från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter.

Om Kunden dröjer med betalning mer än 15 dagar efter betalningspåminnelse, inställer sina betalningar, inleder ackordsförhandlingar, försätts i konkurs, träder i likvidation eller på annat sätt visar sig vara på obestånd, äger ServIT rätt att med omedelbar verkan avsluta tjänsten.

Force Majeure

ServIT skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av bolagets åtaganden förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som bolaget inte rimligen kunnat råda över eller förutse (force majeure). Såsom befriande omständighet ska bl a anses myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, fel i extern teleförbindelse, allmän knapphet på transporter, varor eller energi, eller annan liknande omständighet. ServIT utövar ingen kontroll över den information som passerar ServITs datornod och telefonväxel och kan inte hållas ansvarig för eller skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjningar, avbrott, uteblivna eller felaktiga leveranser av information eller omständigheter av likartat slag. Ej heller kan ServIT garantera att det finns ledig kapacitet för mer än 10 samtidigt köade samtal.

Allmänna villkor

Det är ej tillåtet att använda tjänsten för olagliga eller otillbörlig verksamhet. ServIT har rätt att med omedelbar verkan stänga av tjänsten utan återbetalningsskyldighet, om Kunden utnyttjar abonnemanget på ett otillbörligt sätt.

Inloggning konto

Det är inte tillåtet för flera personer att samtidigt logga in med samma konto. Max en samtidig inloggning per person .

Service

ServIT äger rätt att 4 gånger per år utföra service på systemet. Service aviseras minst 2 veckor i förväg och sker normal på sen kvällstid. Systemet kan vara nere i upp till 3 timmar vid varje servicetillfälle.

Utveckling

ServIT äger alla rättigheter till ev. utveckling av tjänsten som beställs av kunden och inte annat uttryckligen har överenskommits genom ett separat skriftligt avtal.

Tilldelade B-nummer

Ev. tilldelade B-nummer ägs av ServIT och kan inte porteras ut om kunden väljer avsluta tjänsten. Om kund önskar äga sitt nummer kan man antingen portera ett befintligt nummer till ServIT operatör eller så kan kunden köpa eget (via ServIT).

Uppsägning

Kunden betalar för de tjänser som är aktiva under en kalendermånad. Uppsägning skall ske senast den sista under en kalendermånad för att tjänsten ej skall faktureras kommande månad.

Support / Felanmälan / Ändringsbegäran

Görs via e-post på adress info@servit.se eller på telefon 08-449 01 50.

ServIT's åtagande

ServIT åtar sig att inte, utan kundens skriftliga medgivande, publicera eller på annat sätt sprida information om kundens verksamhet.

Datalagring

Vi har några få grundläggande regler:

- Vi frågar bara efter sådant som vi verkligen behöver veta.
- Vi delar aldrig med oss av det som lagras hos oss till extern part utan ert medgivande elel rom det krävs enligt lag.
- Vi sparar bara sådant på våra servrar som krävs för att tjänsterna skall fungera.
- Vi lagrar allt data på egna servrar i Sverige.

Övrigt

Tjänsten är för kundens bruk och kan inte i någon form säljas vidare eller hyras ut till 3:e part utan medgivande från ServIT.